Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – uittreksel website

Prijzen

Alle gegevens en prijzen op deze website zijn zo actueel mogelijk. Alhoewel de prijzen en gegevens met grootste zorg werden samengesteld, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten. De vermelde eenheidsprijzen worden als exclusief BTW weergegeven en zijn exclusief vracht- en eventuele montagekosten. Incidentele wijzigingen in artikelen en in prijs behouden wij ons voor. Toepasselijke recupelbijdragen zijn inbegrepen. Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden, die u tevens op onze website kan vinden, van toepassing. De hierna opgenomen punten zijn slechts een uittreksel daarvan.

Annuleringen

Annuleringen of wijzigingen van bestellingen kunnen alleen na overleg met onze verkoopdienst en vereisen altijd een schriftelijke bevestiging onzentwege. Afhankelijk van de orderafhandelingsfase kunnen hiervoor eventueel kosten in rekening worden gebracht.

Leveringen

De leveringen gebeuren steeds af fabriek en op werkdagen tussen 8u00 en 17u00. Tijdens deze uren dient er iemand aanwezig te zijn voor het aftekenen van het afleverbewijs van de transporteur. Bovendien dient de zending bij ontvangst direct op beschadigingen gecontroleerd te worden alvorens het afleverbewijs van de transporteur wordt ondertekend. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk schriftelijk vermeld worden op het afleverbewijs van de transporteur, anders is dekking door de verzekering niet gewaarborgd.

Leveringen enkel op gelijkvloers. Deelname in de transportkosten: franco levering voor orders van pakketgoederen vanaf een netto goederenbedrag van € 250,-. Voor orders van klein materiaal waarvan het netto goederenbedrag lager is dan € 250,- worden vrachtkosten ad € 15,- per order in rekening gebracht. Voor 'vracht-goederen' (volumineuze en/of zware artikelen) die niet via een pakketdienst geleverd kunnen worden, wordt 5% van het netto-goederenbedrag als vracht- en verpakkingskost per order berekend, met een minimum van € 35,- per order. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. De vermelde prijzen gelden voor levering op gelijkvloers, zonder trappen en met voldoende toegankelijkheid voor volumineuze leveringen. Eventuele kosten van verticaal transport, tijdverlies en hulp voor het manueel binnendragen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Betalingen

Betalingen van overheidsinstellingen dienen te gebeuren binnen 20 dagen na factuurdatum. Bedrijven, particulieren, scholen, verenigingen en andere niet-overheidsinstellingen dienen minimum 50% vooraf te betalen. Na de vervaldag zal een intrest van 1,0% per maand, vanaf factuurdatum, worden aangerekend, zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 50,-.

De geleverde goederen blijven eigendom van IPitup vzw tot de volledige betaling van de factuur. Beschadigingen dienen onmiddellijk vermeld te worden op het transportbewijs bij aflevering van de zending en binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk aan IPitup vzw gemeld te worden. Over het eventueel terugzenden en de manier waarop, beslissen wij per geval. Tekorten dienen eveneens binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan IPitup vzw.

Garantie

Op de door ons geleverde IPitup vzw-toestellen verlenen wij een garantie van 2 jaar. De garantie is aflopend en alleen van toepassing op materiaal- of constructiefouten. Normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuist onderhoud of reparaties door derden vallen niet onder de garantie. Indien een onderhoudscontract wordt aangegaan, verlengt de garantietermijn tot 5 jaar.

Niet gebruikt en onbeschadigd materiaal kan geruild worden binnen 14 dagen na aflevering en na schriftelijk akkoord van IPitup vzw mits in de originele verpakking. De klant is verantwoordelijk voor een adequate verpakking bij retourzending. De kosten van retourzending zijn voor rekening klant tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

IPitup vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade veroorzaakt door goederen door haar geleverd, noch voor gevolgschade ontstaan door het al dan niet ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van toestellen en/of onderdelen.

Privacy

De adresgegevens van uw bestelbon worden opgenomen in het interne databestand van IPitup vzw overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt uw gegevens te allen tijde desgewenst laten verwijderen na een schriftelijk verzoek daartoe. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Leuven bevoegd.

Wijzigingen

IPitup vzw heeft een strategie van doorlopende productontwikkeling en behoudt zich daarom het recht voor aanpassingen of wijzigingen in producten of productassortiment zonder voorafgaandelijke mededeling door te voeren. 

Copyright IPitup vzw


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x